QUOTA SOCI AFA

Per ser soci/a de l’AFA cal pagar una única quota per curs i família de 40€.

Cal omplir el següent formulari de forma telemàtica.

Formulari alta soci/a AFA Escola Volerany

PER QUÈ FER-TE SOCI DE L’AFA

FORMA DE PAGAMENT

Ingrés al IBAN de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408
(Codi pagament caixer 151040).

El justificant del pagament s’ha d’adjuntar al formulari prèviament enllaçat però si sorgís algun problema ens ho podeu fer arribar al correu electrònic afa@escolavolerany.cat, abans del 31/08/2021.

MOLT IMPORTANT:

Indicar CLARAMENT el concepte següent:
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + CURS + AFA

Per evitar errors i facilitar la tasca administrativa feu un ingrés per a cada un dels conceptes (AFA o LLIBRES), segons està indicat. Si teniu més d’un fill/a escolaritzat/a al centre, us demanem que feu els ingressos per separat.

INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT A TRAVÉS DEL CAIXER

1. Introduir la llibreta O targeta al caixer de Banc Sabadell
2. Introduir número secret personal
3. Prémer opció: “altres operacions”
4. Prémer opció: “pagaments a tercers”
5. Introduir el codi de l’entitat: 151040 i continuar
6. Confirmar: tecla sí
7. Triar concepte i l’import corresponent (soci o llibres)
8. Teclejar a la pantalla el nom de l’alumne i curs
9. Confirmar i retirar els dos resguards del pagament

REBUT DEL PAGAMENT DE L’AFA

Si es necessita el document de pagament (Rebut) per poder presentar-lo per beneficiar-se dels serveis en els que tenim descompte, es pot demanar a través de la pestanya CONTACTA o del correu electrònic afa@escolavolerany.cat, especifcant Nom, Cognoms i DNI del pare/mare o tutor, nom, cognoms i curs de l’alumne/a o alumnes a qui pertany.

Posteriorment rebran un correu dient on el podran recollir.