FORMA DE PAGAMENT

Esportxtothom passa domiciliats els seus propis rebuts cada trimestre. Els rebuts que genera l’AFA també són per domiciliació bancària i es giren trimestralment en les següents dates: 5 d’octubre (1r trimestre), 5 de gener (2n trimestre) i 5 d’abril (3r trimestre).

Observacions importants en el pagament de les activitats extraescolars:

1. Per causar baixa de les activitats extraescolars s’ha d’enviar una comunicació per escrit al correu de l’AFA (afa@escolavolerany.cat) 15 dies abans de l’acabament del trimestre. Un cop iniciat el trimestre, no es retornarà l’import pagat si el participant es dóna de baixa.
2. En cas de que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família.
3. Rebuts impagats: es comunicarà a la família que té un termini de 10 dies per abonar el pagament, en cas de que no satisfer aquest pagament l’infant no podrà participar en l’activitat fins que no estigui saldat el deute.
4. En cap cas es fraccionarà el rebut de les activitats extraescolars per mesos.

Les inscripcions són trimestrals i es renoven automàticament si no es provoca la baixa de l’activitat per part de l’alumne.

**NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARS

Per motius fiscals el cobrament de les activitats extraescolars externalitzades, gestionades per l’empresa Esportxtothom, S.L. es farà de la següent manera:

  • L’empresa EsportXtothom, S.L. girarà un rebut trimestralment els mesos d’octubre, gener i abril amb el preu de l’activitat o activitats on el nen/a estigui inscrit.
  • L’AFA a la vegada girarà un rebut trimestral els mesos d’octubre, gener i abril per import de 15,00€ per alumne inscrit. Aquest diners aniran destinats a cubrir les despeses de material, monitoratge i coordinació.

Aquesta informació no afecta a les activitats de dansa, anglès i robòtica ja que són activitats gestionades directament per l’AFA i aquesta despesa es gira juntament amb la quota trimestral en un únic rebut i ja queda reflexada en la taula de preus. Per tant si un infant fa dansa, anglès o robòtica i alguna altra activitat d’Esportxtothom, els 15€ no es giraran perquè ja s’hauran inclòs en el rebut de dansa, anglès i robòtica.

IMPAGAMENT

S’avisarà a la família del rebut retornat donant-li un nou termini per posar-se al corrent de pagament. Si el deute continua, l’alumne es donarà automàticament de baixa de les activitats extraescolars, i no podrà tornar fins que estigui el deute liquidat.