EXTRAESCOLARS

Durant el curs 2017-2018 s’han ofert 14 activitats extraescolars, de les
quals se n’han acabat realitzant 11. Aquestes 11 activitats extraescolars
han estat organitzades en 17 grups. Hi ha hagut al voltant de 160 nens i
nenes inscrits. Pel curs 2018-2019 s’ofereixen 14 activitats extraescolars,
organitzades en 23 grups.

Tenim dos torns d’activitats: de 16,45h a 17,45h i de 17,45h a 18,45h, amb un servei de monitoratge per els nens i nenes del segon torn.

L’AFA gestiona les activitats de Judo (Club de Judo Vilanova), de Dansa
(Flow Center) i d’Anglès (Jump the Gap Idiomes). La resta d’activitats són
gestionades directament per l’empresa EsportXtothom, SL.

 

 

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019

ALTES

El període d’inscripció per al curs 2018-2019 s’obre del 1 al 15 de juny de
2018. I els grups que no quedin plens es tornaran a obrir per a noves
inscripcions durant el mes de setembre.
Per donar-se d’alta a alguna activitat s’han de fer servir les inscripcions
oportunes i enviar-les al correu de l’AFA ( ampa@escolavolerany.cat) o
deixar-les, CORRECTAMENT EMPLENADES a la bústia o a l’oficina de
l’AFA directament dins l’horari d’atenció a les famílies (divendres de 16,35h
a 17,30h).
Cal adjuntar a la inscripció la documentació que es demana en cada cas i
molt important, el comprovant de pagament de 10€. Les dates de
pagament d’aquests 10€ serviran com a registre d’entrada de les
inscripcions i s’aniran tancant grups. Aquests 10€ es descomptaran del
rebut del primer trimestre que girarà l’AFA. Si al final el nen o nena no fa
l’activitat, aquest dipòsit no es tornarà, només es tornaria en el cas que
l’activitat no es pogués portar a terme per falta d’inscrits.
El número de compte per a fer aquest ingrès de 10€ és el compte de l’AFA:
ES24 0081 1663 6600 0101 6408 ( Codi pagament caixer Banc Sabadell
151040). Indicant Nom i Cognom del nen o nena – Curs – Activitats
extraescolars escollides)
Les inscripcions són trimestrals i es renoven automàticament si no es
provoca la baixa de l’activitat per part de l’alumne.

 

ALTES NOVES DURANT EL CURS

Es pot fer una alta nova durant el curs al canvi de trimestre (desembre i
març), només en aquelles activitats on hi hagi places i s’ha de procedir de
la mateixa manera que una alta nova sense afegir el pagament dels 10€
(Llegir apartat ALTES de més amunt)

CANVI D’ACTIVITAT

CANVI D’ACTIVITAT
Es pot fer un canvi d’activitat durant el curs al canvi de trimestre (desembre
i març) i notificar-ho a l’AFA al correu electrònic ampa@escolavolerany.cat 

 FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ (Per descarregar-los cliqueu sobre el que necessiteu)

Formulari inscripció extraescolars (Per totes les activitats excepte Judo, Dansa i anglès)

Formulari inscripcio Judo (Només per l’activitat de Judo)

Formulari inscripció Dansa (Només per l’actvitat de Dansa)

Formulari inscripció Anglès (Només per l’activitat de Anglès)

BAIXES, MODIFICACIONS I CONSULTES

Per gestionar aquests fets han posar-se  en contacte amb l’AFA de l’Escola Volerany, a través del seu mail ampa@escolavolerany.cat o presencialment al seu despatx els divendres a la tarda de 16:30 a 17:30.

Si necessiteu el telèfon de l’empresa Esportxtothom, S.L. per fer alguna consulta és el següent: 649 383 284

 

Preus

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-2019 (GESTIONADES PER ESPORTXTOTHOM)-1PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-2019 (GESTIONADES PER L_AFA)

Si te’ls vols descarregar en PDF clica aquí i aquí.

**NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARS 2018/2019

Per motius fiscals el cobrament de les activitats extraescolars externalitzades, gestionades per l’empresa Esportxtothom, S.L. es farà de la següent manera:

  • L’empresa EsportXtothom, S.L. girarà un rebut trimestralment els mesos d’octubre, gener i abril amb el preu de l’activitat o activitats on el nen/a estigui inscrit.
  • L’AFA a la vegada girarà un rebut trimestral els mesos d’octubre, gener i abril per import de 15,00€ per alumne inscrit. Aquest diners aniran destinats a cubrir les despeses de material, monitoratge i coordinació.

Aquesta informació no afecta a les activitats de judo, de dansa i anglès ja que són activitats gestionades directament per l’AFA i aquesta despesa es gira juntament amb la quota trimestral en un únic rebut i ja queda reflexada en la taula de preus. Per tant si un infant fa judo o dansa i alguna altra activitat d’Esportxtothom, els 15€ no es giraran perquè ja s’hauran inclòs en el rebut de dansa, judo, i anglès.

Pots descarregar la nota informativa en PDF

IMPAGAMENT

S’avisarà a la família del rebut retornat donant-li un nou termini per posar-se al corrent de pagament. Si el deute continua, l’alumne es donarà automàticament de baixa de les activitats extraescolars, i no podrà tornar fins que estigui el deute liquidat.

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder accedir a les activitats extraescolars és necessari ser soci de l’AFA.

 

 

Anuncis