ASSEMBLEES

Són les reunions de tots els pares i mares associats a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA). Habitualment se’n fan dues l’any, al mig  i al final de curs. Tanmateix, es poden convocar assemblees extraordinàries si hi ha algun tema rellevant que ho requereixi.

En les Assemblees Ordinàries es fa un resum dels temes més importants del curs,  es presenten novetats, s’aproven les quotes, es presenten els comptes i si escau  s’escullen els càrrecs i la renovació dels membres de la Junta (Presidència, Secretaria, Tressoreria, Vocals, etc.).